Informacje o wyborze referenta

Firma OGRÓD bierze udział w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Realizujemy projekt pt. ,,Opracowanie nowego wyrobu -antykompresyjnego systemu sadzenia drzew w trudnych warunkach miejskich”.

Celem projektu jest opracowanie nowego wyrobu – antykompresyjnego systemu sadzenia drzew w trudnych warunkach miejskich. Projekt polega na opracowaniu antykompresyjnego systemu sadzenia drzew w miastach. Cały system po opracowaniu i przetestowaniu będzie posiadał gotowe rozwiązania dotyczące podłoża do sadzenia drzew w miastach (powierzchnia, kubatura, skład). System będzie zawierał również rozwiązania dotyczące systemu irygacyjnego (najlepsze rozwiązania i wytyczne ich zastosowania), jak również sposobu i systemu nawożenia. W projekcie, po przeprowadzeniu odpowiednich badań (na poligonie doświadczalnym) będzie możliwe określenie wymagań produkcyjnych i opracowanie planu wdrożenia do produkcji. Antykompresyjny system sadzenia drzew jest alternatywą dla tradycyjnych, nieskutecznych systemów sadzenia drzew. Obecnie obserwowany jest problem drastycznego zmniejszania się liczby drzew na terenach miast w Polsce. Przykładowo w Warszawie w ciągu 3 ostatnich lat wycięto lub obumarło 153 000 sztuk drzew. W latach 2012-2013 ubyło 12% drzew przyulicznych na terenie Pragi Północ. Antykompresyjny system sadzenia drzew ma na celu przejęcie, przeniesienie i rozłożenie występujących w trudnych warunkach miejskich obciążeń. Planowo stanowić go ma system odpowiednio wytrzymałych warstw podbudowy, które stworzą konstrukcję nośną. Podbudowa będzie wypełniona odpowiednio dobranym substratem, przez co cała objętość systemu będzie dostępna dla systemu korzeniowego drzew, co przyczyni się do poprawy warunków siedliskowych drzew w terenach zurbanizowanych.

W tym celu przeprowadzono konkurs ofert, rozesłano zapytania ofertowe do 4 jednostek naukowych oraz umieszczono je na stronie internetowej PARP i na stronie internetowej Firmy OGRÓD. Na zapytanie ofertowe odpowiedziały 2 jednostki naukowe.
Wybrano ofertę ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Oferent otrzymał najwyższą liczbę punktów – 90/100 pkt.