Zapytanie ofertowe

home_eco_blog1
Przycinanie roślin
8 maja 2014

imggcsid3ae56adbb38f5adaedd89005ab3b29c7519c28dmpid8maxwidth1600maxheight767

 

Firma Usługowa „OGRÓD” Maria Kociel
ul. Rolnicza 59
21-400 Łuków
NIP 825-126-31-84

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu w postaci antykompresyjnego systemu sadzenia drzew w trudnych warunkach miejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 1. Zamawiający

Firma Usługowa „OGRÓD” Maria Kociel, ul. Rolnicza 59, 21-400 Łuków, NIP 825-126-31-84

 1. Termin składania ofert

Do dnia 31.12.2016

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących zamówienia

Osoba do kontaktu: Maria Kociel

Tel.: 605 572 919

Email: ogrody.biuro@interia.eu

Adres: ul. Rolnicza 59, 21-400 Łuków

Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na podany powyżej adres email.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu nowego wyrobu niedostępnego na polskim rynku – w postaci antykompresyjnego systemu sadzenia drzew w trudnych warunkach miejskich. Innowacyjny w skali kraju produkt ma być alternatywą dla dotychczas stosowanych nieskutecznych systemów.

Opracowanie nowego wyrobu powinno zawierać następujący zakres prac:

 • Opracowanie specyfikacji technicznej do produkcji optymalnego antykompresyjnego systemu sadzenia drzew w trudnych warunkach miejskich
 1. Opracowanie pod względem pH, składu, zasobności w składniki pokarmowe i właściwości sorpcyjnych odpowiedniego substratu glebowego
 2. Opracowanie odpowiedniej frakcji nośnej podłoża – krzywe odchylenia
 3. Opracowanie składu procentowego właściwego dla antykompresyjnych systemów sadzenia drzew (skład wagowy i objętościowy)
 4. Ocena i analiza przydatności wyrobu dla antykompresyjnych systemów sadzenia drzew

 

2) Sporządzenie  prototypu kompletnego systemu antykompresyjnego sadzenia drzew (poletko doświadczalne z zastosowaniem reprezentatywnych drzew zapewniających przeprowadzenie badań dla warunków panujących w Polsce), demonstracja, wykonanie kompletu niezbędnych badań (badanie strefy korzeniowej i korony drzew), sprawdzenie, testowanie w warunkach poligonu doświadczalnego.

 

 • Opracowanie planu wdrożenie nowego wyrobu do produkcji i ustalenie wymagań produkcyjnych.

 

Efektem badań będzie opracowanie nowego wyrobu w postaci antykompresyjnego systemu sadzenia drzew w trudnych warunkach miejskich. Wyrób wykorzystywany będzie w celu i procesie nasadzeń drzew w miastach, cały system będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. Wyrób ma posiadać i mieć jasno określone odpowiednie do prawidłowego rozwoju drzew parametry przepuszczalności, nośności i zasobności.

 1. Planowany termin wykonania

Planowany termin realizacji projektu: od września 2017 do lutego 2019.

 1. Kryteria oceny

Cena brutto – waga kryterium – 90%.
Termin wykonania usługi – 10%.

 1. Sposób przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
 • podpisana przez oferenta.

Oferta powinna zawierać m.in. informacje na temat:

 • ceny za usługę – brutto i netto
 • możliwości merytorycznych, technicznych oraz potencjału badawczego oferenta, umożliwiających wykonanie usługi
 • termin wykonania usługi przez oferenta.
 • Specyfikację kosztów usługi wraz z uzasadnieniem wielkości wykazanych w ofercie kosztów
 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres określony w pkt. 3 w terminie określonym w pkt. 2.

 1. Pozostałe informacje

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę w oparciu o ustalone kryteria, z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający ma prawo do anulowania postepowania ofertowego w każdym czasie przed dokonaniem zamówienia, bez podania przyczyny oraz bez odszkodowania dla oferentów.

Zmawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamówienie będzie realizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Pobierz dokument: Zapytanie_ofertowe_od_firmy_ogrod (WORD)